.

ВХОД

Е-mail: Парола:
Запомни ме на този компютър *забравена парола *регистрация
17.02.2020 09:00

Коментари 0 / Видяна 590

Хороскоп за 17-ти февруари

ОВЕН

В по­не­дел­ник сте ре­ши­тел­ни и дей­ствия­та ви са ус­пеш­ни. Доб­ре би би­ло да не прояв­ява­те кри­тич­ност към око­лни­те, за да не си нав­ли­ча­те не­чия неп­рия­зън. Денят се ха­рак­те­ри­зи­ра ка­то мно­го ус­пе­шен в служ­ба­та ви. Мно­зи­на имат по­ви­ше­ни де­ло­ви въз­мож­нос­ти, ще реа­ли­зи­рат до­го­вор.

 

ТЕЛЕЦ

Це­ли­те и стре­ме­жи­те ви са пос­ти­жи­ми, ако още от днес се ак­ти­ви­зи­ра­те и дей­ства­те неот­клон­но по за­да­чи­те си. За мно­зи­на по­не­дел­ник се свър­зва с фи­нан­со­ви де­ла, кои­то ще осъ­щес­тви­те с ус­пех с про­дъл­жи­тел­но раз­ви­тие. На някои пред­стоят пре­го­во­ри. Неочаквано обаждане ще ви зарадва.

 

БЛИЗНАЦИ

Днес Близ­на­ци­те са дос­та ене­ргич­ни и ще дей­стват със за­мах не са­мо в про­фе­сио­нал­ния си жи­вот, но и в лич­ния. Бъ­де­те по-сдър­жа­ни и бла­го­раз­по­ло­же­ни към дру­ги­те. Из­бягвай­те про­ти­во­ре­чия с ко­ле­ги и прия­те­ли, те мо­же да се пре­вър­нат в не­по­но­си­ма кон­фрон­та­ция.

 

РАК

В про­фе­сия­та днес ще има­те проб­ле­ми, кои­то трябва да ре­ша­ва­те са­ми. По­не­дел­ник е мно­го до­бър за ва­ши­те кон­так­ти. В мно­го от слу­чаи­те те ще ви до­не­сат някак­ва при­до­бив­ка. В де­ло­во от­но­ше­ние мно­зи­на ще про­ве­дат пре­го­во­ри за до­пъл­ни­тел­на про­фе­сио­нал­на дей­ност.

 

ЛЪВ

Лъ­во­ве­те са из­пра­ве­ни пред необ­хо­ди­мос­тта да взе­мат ка­те­го­рич­но ре­ше­ние във връз­ка с на­ме­ре­ние, от­нас­ящо се до де­ло­вия или лич­ния жи­вот. Се­га в лич­ния си жи­вот из­жив­ява­те мо­мен­ти на са­мот­ност. Не при­бър­звай­те с ре­ше­ние. Об­мис­ле­те по­зи­ция­та си, но не по­па­дай­те под чуж­до влия­ние.

 

ДЕВА

По­не­дел­ник е твър­де ус­пе­шен за оне­зи от вас, кои­то ще дей­стват по пред­ва­ри­тел­но със­та­вен план. Ще има­те мно­го доб­ри въз­мож­нос­ти за реа­ли­за­ция при сре­щи и кон­так­ти с де­ло­ви ли­ца от срод­ни про­фе­сии. Ще пос­та­ви­те но­во на­ча­ло в про­фе­сио­нал­на­та си дей­ност с възможност за добра кариера.

 

 ВЕЗНИ

Труд­но за­поч­ва­те деня, въп­ре­ки че няма да срещ­не­те препя­тствия на ра­бот­но­то си място, има ве­роя­тност някой да се опи­та да ви из­ма­ми, от кое­то да нас­тъпят за­гу­би. Бъ­де­те по-вни­ма­тел­ни в кон­так­ти­те си и не се пре­до­вер­явай­те. Бъ­де­те сдър­жа­ни и то­ле­ран­тни, не раз­кри­вай­те пла­но­ве­те си.

 

СКОРПИОН

Бо­га­ти въз­мож­нос­ти за Скор­пио­ни­те в по­не­дел­ник, но не е си­гур­но, че те ще ви пре­дос­тавят фи­нан­со­во обо­гат­ява­не. По-из­ра­зи­тел­ни са де­ло­ви­те кон­так­ти, при кои­то ще пос­тиг­не­те за­до­во­ли­тел­ни ре­зул­та­ти и реал­но об­вър­зва­не за дей­ност, коя­то ще ви до­не­се до­пъл­ни­те­лен при­ход.

 

 СТРЕЛЕЦ

Мно­зи­на за­поч­вате с ло­шо нас­трое­ние по­не­дел­ник. Не мо­же­те да се отъ­рве­те от чувс­тво­то за за­гу­ба, коя­то е по-ско­ро не­ма­те­риал­на – ста­ва въп­рос за лю­бов­ни­те от­но­ше­ния. С мал­ко по­ве­че дал­но­вид­ност мо­же­те лес­но да въз­ста­но­ви­те хар­мо­ния­та. Не предприемайте настъпателни ходове. Ус­пе­шен ден в де­ло­во от­но­ше­ние с шанс да увеличите доходите си.

 

КОЗИРОГ

Ус­пеш­но на­ча­ло на та­зи сед­ми­ца е по­не­дел­ник при Ко­зи­ро­зи­те. Днес вие сте неог­ра­ни­че­ни по от­но­ше­ние на по­ло­жи­тел­на­та си реа­ли­за­ция. Ус­лов­нос­ти ви­на­ги съ­щес­тву­ват, но те мо­гат да се появят са­мо ако се дър­жи­те неп­ри­вет­ли­во към ше­фо­ве­те си, ко­ле­ги­те или съд­руж­ни­ци­те. Ще ви бъде наложено да се заемете с допълнителна дейност, потърсете адекватно заплащане.

 

ВОДОЛЕЙ

Во­до­леи­те ще бъ­дат мно­го ак­тив­ни в по­не­дел­ник. Денят се оче­рта­ва дос­та бор­бен за вас и ма­кар че няма да ви лип­сват труд­нос­ти, чрез вро­де­на­та си ин­те­ли­ген­тност ще пос­тиг­не­те ус­пех в де­ла­та си. От днес за­поч­ва мно­го до­бър пе­риод за идей­на реа­ли­за­ция и ново развитие при вас. Ще ви бъде предоставена възможност да се докажете.

 

РИБИ

 За мно­го от Ри­би­те по­не­дел­ник мо­же да се пре­вър­не в ден за реа­ли­зи­ра­не на при­до­бив­ки. За та­ки­ва оба­че мо­же да се над­ява­те в свои­те кон­так­ти из­вън служ­ба­та. На ра­бот­но­то място не е из­клю­че­но да има­те проб­ле­ми, кои­то е въз­мож­но да нап­равят неп­ро­дук­ти­вен деня ви. Не взимайте еднолично решения и не действайте на своя глава по въпроси, които касаят и колегите ви.

E79 News
Тагове:

Коментари:

 

Валутни курсове на БНБ за 05.03.2020

1 USD =0.76 BGN

1 EUR =1.76 BGN

1 GBP =0.44 BGN

10 CNY =3.94 BGN

1 CHF =0.54 BGN

100 JPY =61.14 BGN